Kokybės politika ir tikslai

Kokybės politika

Užtikrinti nuolatinį KVS rezultatyvumo didėjimą, mokykloje besimokančiųjų švietimo poreikių, suderintų su tėvų ir darbdavių pageidavimais, tenkinimą.

Kokybės politika realizuojama per šia veiklos kryptis:

  1. Plačios kvalifikacijos specialistų, gebančių savarankiškai prisitaikyti darbo rinkoje, rengimas.
  2. Kokybiškas paslaugas teikia kvalifikuotas pedagoginis ir administracinis personalas.
  3. Mokymui naudojama praktinio mokymo įranga moderni ir šiuolaikiška.
  4. Nuolatinis valdymo ir vadovavimo tobulinimas.
  5. Teikiama kokybiška psichosocialinė pagalba mokiniams.

Kokybės tikslai ir rodikliai

 

Eil. Nr.

Politikos realizavimo kryptys

Tikslas

Matavimo kriterijus

Matavimo metodas

Rodiklis

1

Plačios kvalifikacijos specialistų, gebančių savarankiškai prisitaikyti darbo rinkoje, rengimas

Parengti specialistai privalo gebėti savarankiškai prisitaikyti darbo rinkoje

Įsidarbinusieji pagal specialybę mokiniai (2.7)

Baigusių mokyklą ir įsidarbinusių mokinių pagal specialybę procentas nuo visų mokinių baigusių mokyklą

35%

Mokinių skaičius mokslo metų pabaigoje.

Mokinių, nenutraukusių mokymosi dalis (procentais) nuo praėjusiais metais faktinio spalio 1 d. visų mokyklos mokinių skaičiaus

95%

2

Kokybiškas paslaugas teikia kvalifikuotas pedagoginis ir administracinis personalas

Kokybiškas paslaugas turi teikti kvalifikuotas pedagoginis ir administracinis personalas

Kvalifikaciją tobulinę pedagogai (3.2)

Kvalifikaciją tobulinusių pedagogų procentas nuo visų pedagogų skaičiaus

100%

Kvalifikaciją tobulinę administracijos, ūkio darbuotojai

Kvalifikaciją tobulinusių darbuotojų procentas nuo visų darbuotojų skaičiaus

50%

3

Mokymui naudojama praktinio mokymo įranga moderni ir šiuolaikiška

Mokymo procese naudojama praktinio mokymo įranga turi būti moderni ir šiuolaikiška

Planuotos ir įsigytos mokymo priemonės

(3.5)

Planuotų ir įsigytų mokymo priemonių santykis

80%

4

Nuolatinis valdymo ir vadovavimo tobulinimas

Nuolatinis valdymo ir vadovavimo tobulinimas – svarbus kokybės politikos veiksnys

Kvalifikaciją tobulinę mokyklos vadovai

Vidutinis mokymo valandų skaičius tenkantis kiekvienam mokyklos vadovų.

30 val.

5

Teikiama kokybiška psichosocialinė pagalba mokiniams

Teikti kokybišką psichosocialinę pagalbą mokiniams

Specialistų suteiktos konsultacijos

Specialistų

(psichologo,

spec.pedagogo,

soc.pedagogo) suteiktų konsultacijų skaičius per metus

550

(250,

150,

150)konsultacijų

Pravesti grupiniai užsiėmimai

Vestų grupinių užsiėmimų skaičius per metus

50 užsiėmimų