erasmusplus421x120

 Šių metų balandžio 23–29 dienomis Kauno taikomosios dailės mokyklos  mokytojos Janina Biveinienė, Danutė Burneikienė ir Irena Mizgirienė  stažavosi Jungtinėje Karalystėje esančiame Kenterberio koledže. Stažuotė vyko Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro vykdomo projekto „Pedagogų pasiruošimas socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų įtraukčiai į Lietuvos profesinį mokymą“ (Nr. 2016-1-LT01-KA102-022928) metu. Be mūsų mokyklos  šiame projekte dalyvavo Vilniaus psichologinė–pedagoginė tarnyba, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. 

   Kenterberio koledžas pirmauja kuriant novatoriškas strategijas ir pritraukiant sunkiai pasiekiamas grupes: tautines mažumas, pabėgėlius, buvusius kalinius. Koledžas turi verslo ir mokymo centrą, kuriame vykdo IT, anglų kalbos, matematikos mokymo programas, padedančias minėtoms tikslinėms grupėms integruotis į darbo rinką. Koledže sukurta efektyvi pagalbos mokiniui sistema. Projektas buvo inicijuotas Lietuvos profesinio mokymo įstaigose pastebėjus tendenciją, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje. Plečiasi kitų kultūrų mokinių ratas ugdymo institucijose, daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų - tai mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, buvę kaliniai. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme augs. Taigi šiuo projektu siekiama kelti pedagogų kvalifikaciją dirbant su minėtomis grupėmis, sėkmingai jas integruojant į mokymo(si) procesą,” – teigia projekto vadovė, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Plėtros skyriaus vedėja Milena Puchova.
   Projekto metu dar 12 profesinio mokymo specialistų jau stažavosi Vokietijoje. Stažuotė Jungtinėje Karalystėje – antroji projekto metu numatyta profesinė praktika.

   Irena Mizgirienė, D. Burneikienė , J. Biveinienė